ਮਜ਼ਬੂਤ ​​| ਅਰਮੰਦ ਡਾਇਜਕ

ਸੰਗੀਤ ਨੋਸੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੀਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ). ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਟਿesਨਜ਼ (ਐਕਸੋਡਸ-ਵੋਕਲ-ਵਰਜ਼ਨ) 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਵੀਡੀਓ.

ਹੋਰ ਵੇਖੋ...

ਲਾਗਿਨ