ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੇਟ

ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਈਮੇਲ ਮਿਲੇਗੀ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਈਮੇਲ ਆਪਣੇ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਪੈਮ ਫੋਲਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ARTMO ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ / ਨਾ ਸਪੈਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ.

ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਮੁੜ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਨੂੰ ਜ ਹੇਠ ਯੂਜ਼ਰ ਦਿਓ,

ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੇਟ

ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਈਮੇਲ ਮਿਲੇਗੀ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਈਮੇਲ ਆਪਣੇ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਪੈਮ ਫੋਲਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ARTMO ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ / ਨਾ ਸਪੈਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ.

ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਮੁੜ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਨੂੰ ਜ ਹੇਠ ਯੂਜ਼ਰ ਦਿਓ,