ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ… ਐਲਫਨਜ਼ ਓਡਰ ਉਦੋ?

ਸਾਬੇਸ ਆਰਟਡਾਈਟਫਰਟਜਰਮਨੀ

2020ਐਕਰੀਲ ufਫ ਲੀਨਵੈਂਡ

100 X 50 ਸੈ

ein bisschen Spass muss sein ;-) ਐਕਰੀਲਫਾਰਬੇਨ ufਫ ਲੀਨਵੈਂਡ / ਕੀਲਰਾਮੈਨ, 100 x 50 x 3,8 ਸੈ.ਮੀ. ਵੋਰਨੇ ਸਿਨੇਅਰਟ, ਰੈਕਵਰਟਿਗ ਸਟੇਮਪੈਲ, ਅਨਟਰਸਕ੍ਰਾਫਟ ਅੰਡਰ ਸੋਂਟੀਜ ਬਿਲਡਡੇਨ.

WOOCS 2.1.9

$ 32,984

ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ 1

ਡਾਇਨਫੁਰਟ ਵਿਚ ਮੀਨੇਮ ਜ਼ੁਹੌਸ ਵਿਚ ਲੇਬਲ ਅਨ ਆਰਬਾਈਟ ਆਈਚ ਅਲਸ ਫ੍ਰੀਸਚੇਫੈਂਡੇ ਕਾਂਸਟਲਰੀਨ ਅੰਡ ਬਿਨ ਬਰੋਟਬਰੂਫਲਿਚ ਇਨ ਈਨੋਲਸਟੇਟਟ ਟੂਟਿਗ ਵਿਚ ਈਨੇਮ ਬਿਹਿੰਡਰਨੋਵੋਨਹਾਈਮ.

ਆਲਸ ਮਟਰ ਵਨ 3 ਕਿੰਡਰ ਐਂਡ 1,64 ਮੀਟਰ ਗੇਬਾਲਟਰ ਕ੍ਰੈਟੀਵਿਟਿਟ ਮਿਟ ਗ੍ਰੋਇਮ ਹਰਜ਼ਿਨ ਅੰਡ ਈਨੇਮ ਗੂਟੇਨ ਹੈਂਗ ਜ਼ੂਮ ਚਾਓਸ ਇਰਬੇਬੀਟ ਆਈਚ ਮੀਰ ਡੇਨ ਨਟਵੈਂਡੀਗੇਨ ਫਰੇਰੀਅਮ. ਨਿਕਟ ਜ਼ੁਲੇਟਜ਼ਟ ਸਿੰਡ ਐੱਸ ਵ੍ਹਹਸਚੇਨਲਿਚ ਜੇਨੋ ਡਾਈਸੇ ਈਗੇਨਸਚੇਫਟਿਨ, ਡਾਈ ਮਿਚ ਆਉਫ ਮੀਨੇਮ ਵੇਗ ਇਨ ਡੇਰ ਮਲੇਰੀ ਈਂਟਸਪ੍ਰਚੇਂਡ ਫੋਰਡਰਨ ਅਨ ਬੇਫਲਗੇਲਨ. ਜੇਦੋਚ ਬਿਨ ਆਈਚ ਕੀਨ ਮੁਟਰ ਮਿਟ 'ਫ੍ਰਾਈਜ਼ਿਟਬੇਸਚਿਟੀਗਟਿਗਂਸਡੇਫਿਜਿਟ', ਡਾਈ ਮਲੇਰੇਈ ਅਲਸ ਡਾਇਵਰਗੇਨੈਟਸ ਹੌਬੀ ਬੇਟਰੇਬਿਟ. ਮੀਨੇ ਅਰਨਸਟਾਫਟੀਗਕੀਟ ਇਨ ਡੇਰ ਬੇਸਚੇਫਟੀਗਨਗ ਮੀਟ ਮਲੇਰੇਈ, ਡਾਰਸਟੇਲੇਂਡਰ ਕੁੰਸਟ ਇਮ ਅਲੇਜਮੇਨੇਨ, ਇਸਟ ਟਾਇਲ ਮਾਈਨਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ.

ਨੈਚ ਇਰਸਟਨ ਇੰਸਪਿਰੀਰੇਂਡੇਨ ਕਾਨਸਟਲੇਰਸਚੇਨ ਇਰਫਾਹਰੰਗੇਨ ਇਨ ਡੇਰ ਸਕੁਲੇ ਵਾਰ ਆਈਚ ਲੀਡਰ ਵੀਲੇ ਜਾਹਰੇ ਇਨ ਗੈਂਜ ਐਂਡਰੇਨ ਬੇਰੀਚੇਨ ਬੇਰੂਫਲਿਚ ਟੈਟਿਗ ਅੰਡ ਆਈਚ ਐਂਡੇਡੇਕਟੇ ਈਸਟ ਸਪਾਟ ਵਾਈਡਰ ਡੇਨ ਹੈਂਗ ਅੰਡ ਡਾਈ ਲੀਬੇ ਜ਼ੂਰ ਮਲੇਰੀ. ਈਨਮਲ ਨਿu ਡੈਮੀਟ ਬੇਗਾਨੇਨ, ਹੈਟ ਡੈਰ “ਵਾਇਰਸ ਫਾਰਬੇ” ਮਿਚ ਨਿਚਟ ਮੇਹਰ ਲੌਸਗੇਲੇਸਨ. ਜ਼ੀਲਸਟਰੇਬਿਗ, ਨਿugਜ਼ੀਰੀਗ, ਸੇਲਬਸਟਕ੍ਰਿਟੀਸ਼ ਅੰਡਰ ਏਰਜੀਜਿਗ ਗੇਹ ਆਈਚ ਦਬੇਈ ਈਨੇਨ ਸਕਰਿਟ ਨਚ ਡੈਮ ਐਂਡਰੇਨ, ਇਸ ਲਈ, ਵਾਈ ਐਸ ਸਿਚ ਫਰ ਫਰ ਮਿਸ਼ ਇਰਗੀਬਿਟ. Für mich ist stets der Weg das Ziel.

ਆਲਸ ਵਿਲਸੀਟਿਗ ਇੰਟਰਰੇਸਿਏਟਰ ਮੈਨੇਸ਼ ਮੈਕਟੇ ਆਈਚ ਮਿਚ ਵਾਨ ਡੇਹਰ ਅਛ ਨਿਚਟ ਆਉਫ ਨੂਰ ਈਨੇਨ "ਮਲਸਟੀਲ" ਫੈਸਟਲੇਗਨ ਓਡਰ ਗਾਰ ਦਾਰਾਉਫ ਫੇਸਟਗੇਲੇਟ ਵਰਡਨ. ਇੰਟਿivਟਿਵ, ਮੀਟ ਡੈੱਨ ਫਰਬੈਨ ਅਰਬੀਟੈਂਡ ਅੰਡ ਸਪਾਈਲੇਡ, ਇਰਰਬੀਟ ਆਈਚ ਜਰਨ ਨੀ ਨੀ ਟੈਕਨੀਕੇਨ - ਸੀ ਮੀਰ ਗੇਫੈਲਟ, ਮੀਰ ਈਨ ਐਂਜਨੇਹਮੇਸ ਗੇਫਿਅਲ ਵਰਮੀਟੈਲਟ, ਵਿਅਰਡ ਐਂਜਵੈਂਡ, ਵੇਟਰੇਂਟਵਿਕਲਟ ਐਂਡ ਜੀਰਨ ਅੂਚ ਮਲ ਕੋਮਬੀਨੇਰਟ. ਈਨੇ ਫੇਸਟੇਲੇਗੰਗ ਐਨਟਸਪ੍ਰਿੰਚਟ ਨਿਚਟ ਮੀਨੇਮ ਲੇਬੇਨਸਫੇਫੈਲ.

ਇਚ ਲਿਟਬੇ ਦਾਸ ਗੇਹਿਮਿਨਸੋਵਲੇ, ਅੰਡੇਰ ਇਨਸਪਿਰੀਰੇਡ ਇਨ ਇਨ ਮੀਨਿਨ ਅਰਬੀਟੈਨ, ਓਡਰ ਅਉਚ ਦਾਸ ਸਪਿਲ ਮਿਟ ਫਰਬੇਨ ਅੰਡ ਮਾਲਟੇਕਨਿਕਨ. ਵਾਹਰਹੀਟ ਇਸਟ ਡਾਈਜ਼ ਵਿਏਲਸੀਟਿਗਕੀਟ ਮੇਨ ਸਟੀਲ - ਮੇਹਰ ਨੋਚ: ਸੀ ਆਈਟ ਮੀਟ ਲੇਬੇਨਸਿੰਸਟੈਲੰਗ. ਵੇਅਰ ਆਈਟ ਡੇਨ ਸਕਨ ਗਿਰਨ ਜੇਡਨ ਟੈਗ ਐਂਟਰੀਕੇਟ ...

  1. ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੇਰੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
  2. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ARTMO ਪਰੋਫਾਈਲ ਅਸਲ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪਤਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ-ਆਉਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਾਓ ਕਰੋ.
  3. ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ARTMOਦੀ ਸਿਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ, ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਡਐਕਸ, ਡੀਐਚਐਲ ਜਾਂ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ.
  4. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਮੇਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਇਹ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਈਮੇਲ ਮਿਲੇਗੀ.
  5. An ARTMO ਦੁਕਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਈਮੇਲ, ਸਕਾਈਪ, ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ.
  6. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਟ ਵਿਚਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ-ਆਉਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ARTMO ਖਾਤਾ. ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਆਈਟਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ receiveੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ.
  7. ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਭੇਜਾਂਗਾ. ਇਸ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਵਰਕ ਪੈਕਜਿੰਗ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
  8. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਸਟਮ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ.
  9. ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ, ਤੁਰੰਤ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਓ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਰਸੀਦ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ.
ਮੇਰੀ ਵਾਪਸੀ ਨੀਤੀ:

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਈਟਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ARTMO ਕਲਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ, ਈਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ (ਹੈਲੋ@artmo.com). ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਕ ਵਾਰ ਇਕਾਈ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਜਾਂਦੀ ਹੈ ARTMO ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ).