ਆਪਣੇ ਕਵਰ ਫੋਟੋ ਬਦਲੋ
nekega1lepega2dne
ਆਪਣੇ ਕਵਰ ਫੋਟੋ ਬਦਲੋ
ਕਲਾਕਾਰਲਿਯੂਬੁਜ਼ਾਨਾਸਲੋਵੇਨੀਆ

ਸੰਸਾਰ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਪੇਪਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ...

ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਖਾਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ.

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ
ਵੀਡੀਓ
ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ

Živim v majhnem kraju blizu Ljubljane v ਸਲੋਵੇਨੀਜੀ. ਸੇਮ ਇਲਸਟਰਰੇਟਰ, ਇਲੁਸਟਰੀਰਾਮ ਪ੍ਰੀਵਸੇਮ ਓਟ੍ਰੋਕੇਕ ਨਜਿਜ ਇਨ ਸੋਡੇਲੁਜੈਮ ਜ਼ੈਡ ਰੇਜ਼ਲਿਨੀਮੀ ਰੀਵਿਜਾਮੀ. Všeč mi je kolesarjenje, ਟੇਕ ਇਨ ਸੇਵੇਦ ਸਲਕਨੇਜ ਰੀਸੈਂਜੇ. ਵਿਸਕੋਡਨੇਵਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਟ ਅਲੀ ਬਿੱਟਜਾ ਰੈਡ ਪੋਸਟਵਲਜਮ ਵੀ ਨਾਮਿਲਜਨੇ ਪੋਕਰਾਜੀਨ ਅਲੀ ਪ੍ਰੀਜੌਰ ਇਨ ਜਿਮ ਟਕੋ ਡਜੇਮ ਡਰੱਗੈਸੈਨ ਪੋਮੇਨ. ਓਸਨੋਵਾ ਮੋਜੀਹ ਰਿਸਬ ਜੇ ਪਿਕਾ. ਰਿਸਬਾ ਜੇ ਓਸਟਵਰਜੈਨਾ ਇਜ਼ ਟਾਇਸੋ ਆਈ ਪਿਕ. ਗਲੇਸਬੋ ਵਿਚ ਵਿਮੇਸਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜੇ ਨੈਪੋਲੰਜੇਨ ਜ਼ੈਡ ਮੈਡੀਟਾਸੀਜੋ.

Zemlja je torej čudovita, ... ਕਾਰਪ ਡਾਇਮ.

ਜੀਵਨੀ
ਤਕਨੀਕ

ਅਕਰੀਲ, ਅਰਨੀਲੋ, ਬਾਰਵਨੀ ਸਵਿੱਨੀਨਿਕ, ਡਿਜੀਟਲਨਾ ਯੂਮੇਟੋਨਸਟ.

ਕਲਾਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਚਿੱਤਰ 1
ਕਲਾਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਚਿੱਤਰ 2
ਕਲਾਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਚਿੱਤਰ 3
ਕਲਾਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਚਿੱਤਰ 4
ਕਲਾਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਚਿੱਤਰ 5
ਮਾਹਿਰ

ਇਲਸਟਰਸੀਜੇ ਜੁਰੇਟਾ ਕ੍ਰਾਲਜਾ ਕਾਏਜੋ ਨਾਜਰਜ਼ਲਿਨੇਜੀ ਇਜੇਰੇਜ. Igrivost otroških ilustracij ਵਿਚ Uspe mu žonglirati med resnostjo ilustracij za odrasle.

ਨੀਜੇਗੋਵੀ ਪ੍ਰੀਪੋਜ਼ਨਾਵਨੀ ਕਲੇਨੀ ਲੀਕੀ ਪੋਮਾਗਾਜੋ ਓਟ੍ਰੋਕੋਮ ਵਿਸਟੋਪੀਟੀ ਵੀ ਆਈਵ ਸਵੈਟ ਜ਼ਗੋਡਬ, ਇਗਰ ਇਨ ਇਨਫਰਮੇਟਿਵਨੀਹ ਬੇਸੇਡਿਲ. ਵੀ ਡਿਜੀਟਲਨੀਹ ਮੀਡੀਜੀਹ ਡੇਲਾ ਟੋਲਿਕੋ ਕੋਟ ਰੋਨੋ - ਵੇਨੀਨੋਮਾ ਇਜਬਿਰਾ ਏਕ੍ਰੀਲੋ ਬਰਵੋ. ਕੇਰ ਨੀ ਜ਼ੇਵੇਸਟ ਪੋਸੇਬਨੀ ਬਾਰਵਨੀ ਸ਼ੀਮੀ, ਨਾਮਸਟੋ ਤੇਗਾ ਸੇ ਜ਼ਾਂਜੋ ਓਡਲੋਜੀ ਗਲੇਡੇ ਟੇਮਓ, ਯੂਸਪੀਓ ਓਸਟਵਰੀ ਪੋਪੋਲੋ ਓਕੋਲਜੇ ਜ਼ਾ ਮਲੇਡ ਮਿਸਲੀ, ਡਾ ਰਜ਼ੀਜੀਜੋ ਸਵੋਜੋ ਡੋਮੀšਲਜੀਜੋ ਇਨ ਸੇਵੇਟ. ਜ਼ੈਡ ਅਪੋਰਾਬੋ ਜੈਸਨੀਹ ਬਾਰਵ ਇਨ ਮੂਨੀਹ ਓਬਰੀਸੋਵ ਨਜੇਗੋਵਾ ਇਲੁਸਟ੍ਰਾਸੀਜਾ ਡੋਜ਼ਿਏ ਨਜਮਲਾਜੀ, ਹਕ੍ਰਤੀ ਪਾ ਓਅਾਰਾ ਟੂਡੀ ਸਟੇਰੇਜੀ ਓਟ੍ਰੋਕੇ, ਸਾਜ ਜੇ ਜ਼ੇਲੋ ਐਨੋਸਟਾਵਨੋ ਡੋਜੇਟੀ ਵੀ ਜ਼ਸੇਬਨੀਹ ਓਕੋਲਜੀਹ. ਤੇਮਲਜੀਤੋ ਸਲੇਦੀ ਬੇਸੇਂਦਿਲੁ, ਕੀ ਗਾ ਇਲੁਸਤ੍ਰੀਰਾ, ਇਨ ਨੇਕਾਕੋ še ਵੇਦਨੋ ਨਾਜਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਡਾ ਮੂ ਡੋਡਾ ਸਵੋਜ ਪੋਡਪਿਸਨੀ ਸਮਾਈਸਲ ਜ਼ਾ ਹਾਯੂਰ. Več podrobnosti vsebuje dovolj materiala za otroke, ਕੀ še ne znajo brati, in še vedno lahko razumete besede.

ਨੀਜੇਗੋਵੇ ਇਲਸਟਰਸੀਜੇ ਜ਼ਾ ਓਡਰੈਸਲ ਸੋ ਮੰਜ ਜ਼ਨੇਨੇ, ਵੇਂਡਰ ਜੀਹ ਨੀ ਟ੍ਰੇਬਾ ਪੋਡਸੇਨਜੈਵਤੀ. Torej enkrat preproste v zapletene. ਬਾਰਵਨੋ ਸ਼ੀਮੋ ਰਜ਼ਬੀਜ ਨਾ ਓਸਨੋਵੋ ਈਰਨੋ-ਬੇਲੋ ਇਨ ਇਨ ਇਜਪੁਸਟਿ ਕੱਕ੍ਰੋਨੋ ਕੋਲੀ ਕੋਲੀ ਓਜਾਦਜੇ, ਟੈਕੋ ਡੀ ਸੇ ਓਸਰੇਡੋਟੋ ਨੀ čੇਲਨੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਰ. ਕੋ ਇਲੁਸਟਰੀਰਾ ਡੋਲੋਸੇਨੋ ਵੈਸੇਬੀਨੋ, ਜੋ - ਟਕੋ ਕੋਟ ਪ੍ਰੀਜ ਓਮੇਨੇਜਿਨੀ ਓਟ੍ਰੋਕੀ ਇਲੁਸਟ੍ਰਾਜੀ - ਪੋਕੇ ਟਕੋ, ਡਾ ਵਿਜ਼ੁਅਲਨੀ ਇਲੇਮੇਂਟੀ ਪੋਡਪੀਰਾਜੋ ਬੇਸੇਡਿਲੋ, ਵੇਂਡਰ ਨਿਕੋਲੀ ਨੇ ਨਵੇਡੇਜੋ, ਡਾ.  ਨੀ ਸਿਸ ਕੌਾ , ਕੀ ਪ੍ਰੀਟੇਗਨੇ ਬਰਾਲੀਓਵੋ ਪੋਜ਼ੋਰਨੋਸਟ. ਪੋਇਟੀਓਨੋ ਜੈਮਲਜੇ ਵਿਸਕਡਨਜੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਾਇਕਲ ਇਨ ਜੀਹ ਪ੍ਰੀਓਬਲਿਕੁਜ, ਟੈਕੋ ਡਾ ਓਪਜ਼ੋਵਲੈਕੂ ਪ੍ਰੀਨੀਜੋ ਡੋਲੋਏਨੋ ਟੇਵੋ ਵੀ ਮੇਲਾਨਹੋਲਿਜੋ, ਜ਼ਾ ਸੇਲੋੋਟਨੋ ਓਨਟੋਲੋਕੋ ਵਿਪ੍ਰਾਯੰਜੇ.ਨਿਜੇਗੋਵਾ ਪਿਕਸਟਾ ਤਹਿਨਿਕਾ ਨਾਸ ਸਪੋਮਿੰਜਾ ਨਾ ਇਗਲੇਨੋ ਡੈਲੋ ਬੋਡੀਸੀ ਨਾ ਜੇਦਕੰਜੇ ਬੋਦੀਸੀ ਨਾ ਟੇਟੋਵਿਰੰਜੇ, ਜ਼ੈਟੋ ਓਪੋਜ਼ਰਜਾ, ਕਾਕੋ ਗਰੇ ਇਲੁਸਟਰਸੀਜਾ ਜ਼ੇਡ ਰੋਕੋ ਵੀ ਰੋਕੀ ਐਸ ਸਟੋਲੇਟਨੀਮੀ ਯੂਮੇਟੋਨੋਸਟਨੀਮੀ ਜ਼ਗੋਡੋਵਨੀਮੀ ਕੋਟ ਯੂਨੀਟੋਨੀਮਿਸਟਿਓਸਿਲਿਟੀਲ ਇਨੋਪੇਨੀਮੀ. ਤੇ ਇਲਸਟਰਸੀਜੇ ਡੀਲੁਜੇਜੋ ਏਨਾਕੋ ਡੋਬਰੋ, ਸਪ੍ਰਮਲਜਾਜੋ ਵਿਕਾਕੋ ਬੇਸੇਡੋ, ਨਾਮਨੇਜੋ ਓਡਰਸਲੀ ਜਾਵਨੋਸਟੀ - ਓਡ ਪੋਜ਼ੀਜੀ ਡੂ ਜ਼ੈਨੋਸਟੀ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ਕਲਾਕਾਰ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਚਿੱਤਰ 1
ਕਲਾਕਾਰ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਚਿੱਤਰ 2
ਐਵਾਰਡਸ
ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸਲੋਵੇਨਸਕੀ ਬਿਏਨੇਲ ਇਲੂਸਟ੍ਰਾਸੀਏ

ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ 1
ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ 2
ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ 3
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ

ਸਲੋਵੇਨਸਕੀ ਲੇਕਸਿਕਨ, ਐਸ.ਐਫ ਸਟੋਰੀਜ, ਰੀਵੀਜ ਜ਼ਾ ਓਟ੍ਰੋਕ, ਵੀ ਕੋਟ 30 ਓਟ੍ਰੋਕੀ ...

ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਚਿੱਤਰ 1
ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਚਿੱਤਰ 2
ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਚਿੱਤਰ 3
ਘਰ | ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਸਲੋਵੇਨੀਆ
ਲਿਯੂਬੁਜ਼ਾਨਾ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ | * ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
ਨਿੱਜੀ | * ਇਹ ਭਾਗ ਸਰਵਜਨਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਦਿੱਖ ਹੈ

ਹੋਰ ਵੇਖੋ...

ਲਾਗਿਨ