ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของคุณ Vorden Art
2017 | เดนมาร์ก

วิญญาณเมฆ Xiaojing Yan | 2016 | แคนาดา

ประเภททัศนศิลป์นั้นมีการอธิบายและจัดประเภทตามลักษณะของงานศิลปะที่ปรากฎหรือถูกสร้างขึ้น
 
อย่างไรก็ตามคำว่า "ประเภท" เป็นคำจำกัดความของรูปแบบ ไม่ใช่ "สื่อ" (วัสดุ) ที่ใช้
 
ดังนั้น ตัวอย่างเช่นแม้แต่ประติมากรรมขนาดกลางสามารถเป็นabstract, figurative, concrete artและอื่นๆ ในแง่ของประเภท ไม่ใช่แค่ภาพวาดเท่านั้น
 
หมายเหตุ

เนื่องจากบางประเภทมีคุณลักษณะที่ทับซ้อนกันกับประเภทอื่นๆ จึงมีเหตุผลทำให้ต้องอธิบายงานศิลปะเดียวด้วยลักษณะมากกว่าหนึ่งประเภท
 
อย่างไรก็ตามบางประเภทไม่ควรเลือกพร้อมกับงานศิลปะชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนื่องจากจะขัดแย้งกัน
 
ตัวอย่างการเลือกลายประเภทสำหรับหนึ่งงานศิลปะอาจเป็น ...

 • Abstract และ Abstract Expressionism
 • Realism และ Figurative

ตัวอย่างบางประเภทที่ไม่ควรเลือกจัดหมวดหมู่งานศิลปะชิ้นใดชิ้นหนึ่งเพราะอาจขัดแย้งกัน ...

 • Abstract และ Figurative
 • Abstract และ Cubism
 • Abstract และ Conceptual
 • Surrealism และ Realism
 • Fantastic และ Figurative

ตัวอย่างสำหรับประเภท stand-alone ซึ่งไม่ควร จัดหมวดหมู่ด้วยกันกับประเภทอื่นๆ ...

 • Conceptual
 • Concrete
 • ป๊อป
 • Minimalism

ประเภททัศนศิลป์นั้นมีการอธิบายและจัดประเภทตามลักษณะของงานศิลปะที่ปรากฎหรือถูกสร้างขึ้น
 
อย่างไรก็ตามคำว่า "ประเภท" เป็นคำจำกัดความของรูปแบบ ไม่ใช่ "สื่อ" (วัสดุ) ที่ใช้
 
ดังนั้น ตัวอย่างเช่นแม้แต่ประติมากรรมขนาดกลางสามารถเป็นabstract, figurative, concrete artและอื่นๆ ในแง่ของประเภท ไม่ใช่แค่ภาพวาดเท่านั้น

ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของคุณ Vorden Art | 2017 | เดนมาร์ก

หมายเหตุ

เนื่องจากบางประเภทมีคุณลักษณะที่ทับซ้อนกันกับประเภทอื่นๆ จึงมีเหตุผลทำให้ต้องอธิบายงานศิลปะเดียวด้วยลักษณะมากกว่าหนึ่งประเภท
 
อย่างไรก็ตามบางประเภทไม่ควรเลือกพร้อมกับงานศิลปะชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนื่องจากจะขัดแย้งกัน
 
ตัวอย่างการเลือกลายประเภทสำหรับหนึ่งงานศิลปะอาจเป็น ...

 • Abstract และ Abstract Expressionism
 • Realism และ Figurative

ตัวอย่างบางประเภทที่ไม่ควรเลือกจัดหมวดหมู่งานศิลปะชิ้นใดชิ้นหนึ่งเพราะอาจขัดแย้งกัน ...

 • Abstract และ Figurative
 • Abstract และ Cubism
 • Abstract และ Conceptual
 • Surrealism และ Realism
 • Fantastic และ Figurative

ตัวอย่างสำหรับประเภท stand-alone ซึ่งไม่ควร จัดหมวดหมู่ด้วยกันกับประเภทอื่นๆ ...

 • Conceptual
 • Concrete
 • ป๊อป
 • Minimalism