TRIỂN LÃM

* Do đại dịch đang diễn ra, một số phòng trưng bày và bảo tàng có thể không mở cửa cho công chúng.

Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với phòng trưng bày trước, trước khi truy cập.

Bạn có thể muốn kiểm tra hồ sơ của phòng trưng bày để biết thêm thông tin. Tìm số điện thoại và địa chỉ email của họ trên hồ sơ của họ.

TRIỂN LÃM

* Do đại dịch đang diễn ra, một số phòng trưng bày và bảo tàng có thể không mở cửa cho công chúng.

Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với phòng trưng bày trước, trước khi truy cập.

Bạn có thể muốn kiểm tra hồ sơ của phòng trưng bày để biết thêm thông tin. Tìm số điện thoại và địa chỉ email của họ trên hồ sơ của họ.

CÁC TRIỂN LÃM ĐÃ QUA