Lương tâm của bạn | Nghệ thuật Vorden
XUẤT KHẨU | Đan mạch

Thần đám mây | Tiểu Kinh | XUẤT KHẨU | Canada

Trong nghệ thuật thị giác, thể loại mô tả và phân loại phong cách mô tả hoặc tạo nên chủ đề của một tác phẩm nghệ thuật.
 
Tuy nhiên, thuật ngữ "Thể loại" dùng để chỉ phong cách, không phải để chỉ "Phương tiện" (chất liệu) được sử dụng.
 
Do đó, ví dụ, ngay cả các tác phẩm điêu khắc, không chỉ là tranh vẽ, có thể thuộc thể loại trừu tượng, tượng hình, nghệ thuật cụ thể và vân vân.
 
Lưu ý

Vì một số thể loại trùng đặc điểm với các thể loại khác nên một tác phẩm nghệ thuật duy nhất có thể được mô tả với nhiều hơn một thể loại.
 
Tuy nhiên, không nên chọn một số thể loại cho cùng một tác phẩm nghệ thuật vì chúng sẽ mâu thuẫn với nhau.
 
Một số ví dụ về việc một tác phẩm nghệ thuật có thể thuộc nhiều thể loại như...

 • Trường phái Trừu tượng và Trừu tượng Biểu hiện
 • Trường phái Hiện thực và Tượng hình

Một số ví dụ về những thể loại không nên chọn để phân loại cùng một tác phẩm nghệ thuật vì có thể gây mâu thuẫn ...

 • Trừu tượng và Tượng hình
 • Trừu tượng và Lập thể
 • Trừu tượng và Khái niệm
 • Siêu thực và Hiện thực
 • Hư ảo và Tượng hình

Một số ví dụ về các thể loại độc lập không nên xếp cùng thể loại khác ...

 • Khái niệm
 • Cụ thể
 • Đại chúng
 • Tối giản

Trong nghệ thuật thị giác, thể loại mô tả và phân loại phong cách mô tả hoặc tạo nên chủ đề của một tác phẩm nghệ thuật.
 
Tuy nhiên, thuật ngữ "Thể loại" dùng để chỉ phong cách, không phải để chỉ "Phương tiện" (chất liệu) được sử dụng.
 
Do đó, ví dụ, ngay cả các tác phẩm điêu khắc, không chỉ là tranh vẽ, có thể thuộc thể loại trừu tượng, tượng hình, nghệ thuật cụ thể và vân vân.

Lương tâm của bạn | Nghệ thuật Vorden | XUẤT KHẨU | Đan mạch

Lưu ý

Vì một số thể loại trùng đặc điểm với các thể loại khác nên một tác phẩm nghệ thuật duy nhất có thể được mô tả với nhiều hơn một thể loại.
 
Tuy nhiên, không nên chọn một số thể loại cho cùng một tác phẩm nghệ thuật vì chúng sẽ mâu thuẫn với nhau.
 
Một số ví dụ về việc một tác phẩm nghệ thuật có thể thuộc nhiều thể loại như...

 • Trường phái Trừu tượng và Trừu tượng Biểu hiện
 • Trường phái Hiện thực và Tượng hình

Một số ví dụ về những thể loại không nên chọn để phân loại cùng một tác phẩm nghệ thuật vì có thể gây mâu thuẫn ...

 • Trừu tượng và Tượng hình
 • Trừu tượng và Lập thể
 • Trừu tượng và Khái niệm
 • Siêu thực và Hiện thực
 • Hư ảo và Tượng hình

Một số ví dụ về các thể loại độc lập không nên xếp cùng thể loại khác ...

 • Khái niệm
 • Cụ thể
 • Đại chúng
 • Tối giản